deklaracja o dostępności

Pracownia Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (dalej LOBI) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://braille.nencki.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak tekstu alternatywnego w obiektach graficznych i interakcyjnych,
  • brak poprawnego wyświetlania elementów graficznych po zmianie orientacji wyświetlania strony,
  • niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
  • do zaznaczania treści użyto głównie wyróżnienia kolorem,
  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
  • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-22 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu: 2020-09-28.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – braille@nencki.edu.pl. Osobą kontaktową jest Dawid Droździel. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Pracownia Obrazowania Mózgu IBD im. M. Neckiego PAN znajduje się przy ul. Pasteura 3.

Dostęp do budynku jest zapewniony wejściem od ul. Pasteura. Wejście do budynku, w tym do miejsca przeprowadzania eksperymentów, jest z poziomu parteru. Do wejścia prowadzą schody oraz przystosowana winda dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku pomieszczenia oznaczone są w języku brajla oraz znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyjście ewakuacyjne wychodzi na poziomie parteru. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.